Проекти и обучения

За връзка с нас

phone e-mail skype facebook

Обучения към ИДТН

ТЦКП ООД е оторизиран от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР" за провеждане на обучение за придобиване на правоспособност:

1. За управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки

 • Машинист на „МОСТОВИ И КОЗЛОВИ КРАНОВЕ”
 • Машинист на „ПОРТАЛНИ КРАНОВЕ”
 • Машинист на „КУЛОКРАНОВЕ”
 • Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита
 • Машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит
 • Машинист на „ПОДВИЖНИ РАБОТНИ ПЛОЩАДКИ”

2. Правоспособност за обслужване на котли

 • Машинист на котли с ниско налягане
 • Машинист на котли с високо налягане III, II и I степен
 • Машинист на енергийни котли

3. Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори

ИЗИСКВАНИЯ към лицата,желаещи да придобият правоспособност за машинисти на кранове, машинисти на подвижни работни площадки, огняри:

 • навършили 18 години;
 • физически и психически здрави, което се удостоверява с медицинско свидетелство, съдържащо заключение, че лицата са здрави и годни за упражняване на професията;
 • завършили минимум основно образование;
 • притежават правоспособност за управление на моторно превозно средство или багер - съответно за упражняване на професиите;

Обучението в курсовете за правоспособност се провежда по следните учебни дисциплини:

 • ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА, включваща знания за устройството, безопасната експлоатация, ремонта, управлението и обслужването на товароподемните кранове или подвижните работни площадки, организация на техническия надзор и изисквания за безопасни и здравословни условия на труд;
 • ПРАКТИКА ПО ПРОФЕСИЯТА, включваща:учебна практика и практика по управление на крана.