Проекти и обучения

За връзка с нас

phone e-mail skype facebook

Здравословни и безопасни условия на труд

Курсовете са насочени към различни категории специалисти:

 • длъжностни лица по безопасност и здраве в предприятията;
 • изпълнители/работници;
 • технически ръководители;
 • проектанти;
 • висши мениджъри.

Предлагани обучения:

 • Длъжностно лице по безопасност и здраве;
 • Координатор по безопасност и здраве;
 • Обучение на комитети и групи по условия на труд.

Форми на обучение:

 • Отворена група – съвместно с представители на други фирми;
 • Затворено корпоративно обучение – за представители от една и съща фирма;
 • Консултация – индивидуална форма на обучение, когато обучаемият има конкретни въпроси за разрешаване или работата му е твърде специфична, за да бъде отнесена в цяла група.

Преподавателски екип:

 • Семинарите се водят от висококвалифицирани експерти с дългогодишен практически опит.

Съдържание на курсовете:

 • Всеки от курсовете е съобразен с нормативните изисквания за неговото съдържание, определени в съответния правилник, наредба и т.н. По време на курсовете се обсъждат възловите моменти, настъпилите промени, примери от практиката, „наболели” въпроси и казуси, поставени от участниците.

Удостоверяване на придобитите знания и умения:

 • Всяко обучение приключва с изпит, като на успешно издържалите изпита се издава удостоверение , което е валидно за доказване на знанията и уменията пред частни и държавни институции, партньори, асоциации и др.